Ferwood

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM NA MOCY USTAWY 196/2003 - ROZPORZĄDZENIE OGÓLNE 679/2016

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Państwa będą przetwarzane w celu:

a) świadczenia usługi wskazanej powyżej (zwanej dalej „Usługą”) i dowolnie przez Państwa wybranej, a także umożliwienia firmie Ferwood Srl przeprowadzenia dochodzenia dotyczącego wspomnianej świadczonej Usługi;

b) dostarczenia, za Państwa wyraźną zgodą, informacji handlowych i/lub promocyjnych, a także wysyłania materiałów reklamowych lub prowadzenia sprzedaży bezpośredniej bądź interaktywnej komunikacji handlowej dotyczącej produktów, usług i innych działań Ferwood Srl lub przeprowadzenia badań rynkowych;

c) profilowania, za Państwa wyraźną zgodą, Państwa zachowania, przyzwyczajeń i skłonności do konsumpcji w branży motoryzacyjnej, w celu ulepszenia usług oferowanych przez Ferwood Srl;

d) przekazywania, za Państwa wyraźną zgodą, danych firmom powiązanym lub połączonych z Ferwood Srl., a także firmom partnerskim, które mogą je przetwarzać w celu dostarczania informacji handlowych i/lub promocyjnych, a także wysyłania materiałów reklamowych lub prowadzenia sprzedaży bezpośredniej bądź interaktywnej komunikacji handlowej odnośnie produktów, usług i innej działalności wyżej wymienionych firm lub prowadzenia badań rynkowych.

e) przekazywania, za Państwa wyraźną zgodą i zgodnie z umowami wewnątrzgrupowymi, danych spółkom wewnątrzgrupowym Ferwood Sr z UE i spoza UE, w celach wskazanych w poprzednich punktach.

Przetwarzanie danych w każdym z ww. celów będzie się odbywać w formie papierowej, automatycznej i telematycznej, a w szczególności pocztą zwykłą lub elektroniczną, telefonicznie (w tym poprzez zautomatyzowane połączenia, SMS, MMS itp.), faksem i dowolnym innym kanałem informatycznym (np. strony internetowe, aplikacje mobilne).

KONSEKWENCJE EWENTUALNEGO BRAKU PODANIA DANYCH


Podanie danych osobowych jest zawsze fakultatywne, jednakże w przypadku braku danych oznaczonych gwiazdką jako „obowiązkowe” zrealizowanie żądanej usługi i poprawna identyfikacja podmiotu zainteresowanego nie będą możliwe. Brak podania pozostałych danych, które nie są oznaczone jako „obowiązkowe”, nadal będzie umożliwiało uzyskanie świadczenia usługi.

PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ WEJŚĆ W POSIADANIE PAŃSTWA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty, działające na zlecenie Ferwood Srl, na podstawie określonych zobowiązań umownych, w krajach członkowskich UE lub poza nią, w zakresie i w granicach określonych w art. 43 i 44 lit. b) rozporządzenia z mocą ustawy nr. 196/2003 i w art. 44 i nast. Rozp. Ogóln. UE 679/2016.Państwa dane osobowe, zebrane za pośrednictwem niniejszej rejestracji, mogą być przetwarzane przez osoby odpowiedzialne za przetwarzanie, w tym zewnętrzne, odpowiedzialne za zarządzanie żądaną Usługą i planowanymi działaniami marketingowymi oraz przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie bądź przez firmy, którym niniejsze dane zostały przekazane w sposób przedstawiony poniżej.

PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą mogły być przekazywane podmiotom trzecim, w celu dopełnienia obowiązków prawnych lub wykonania poleceń organów publicznych lub egzekwowania prawa w siedzibie sądu. Ponadto, za Państwa zgodą, Państwa dane mogą zostać ujawnione, zgodnie z informacją, podmiotom trzecim wskazanym w punkcie d) oraz wewnątrz grupy, jak wskazano w punkcie e).

WŁAŚCICIEL I OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZETWARZANIE DANYCH

Właścicielem danych jest firma Ferwood Srl w osobie kierownika tymczasowego działu technologii informacyjno-komunikacyjnych Ferwood Srl z siedzibą przy via Langhe 4/A, 12042 Pollenzo (CN). Podmiotem przetwarzającym dane dla Usługi jest kierownik tymczasowy Dyrekcji Brand Marketing Communication Ferwood Srl z siedzibą pod adresem via Langhe 4/A, 12042 Pollenzo (CN).

Dane mogą być ujawniane osobom prawnym, spółkom wewnątrzgrupowym w UE i/lub poza UE. W szczególności:

- Ferwood UK Garfoth Leeds Unit 5B Helios 47 3 Isabella Road

- Ferwood US Corp. Grand Rapid 99, Monroe Avenue NW Suite 1100

- Ferwood France SARL Lyone 2bis Tete d’Or

Zainteresowanym stronom przysługują prawa, o których mowa w artykule 7 wyżej wymienionego Kodeksu postępowania w dziedzinie ochrony danych oraz w art. 12 z późniejszymi zmianami Rozporządzenia Ogólnego UE 2016/679. W szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, aktualizacji oraz usunięcia, jeżeli są niekompletne, błędne lub zebrane z naruszeniem prawa, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów, do przenoszenia danych, może być dociekane kierując wniosek do: Ferwood Srl, Via Langhe 4/A Pollenzo (BRA, CN), e-mail: privacy@ferwoodgroup.com

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych osobowych jest powiązany z czasem trwania usługi i żądanych usług, z wyjątkiem przepisów prawa, które implikują przechowywanie danych z powodów podatkowych, administracyjnych, bezpieczeństwa pracy i sądowych.

PAŃSTWA PRAWA

Zgodnie z Rozporządzeniem na mocy ustawy 196/2003 i z Rozporządzeniem Ogólnym 679/2016, przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych, niezwłocznego uzyskania aktualizacji lub anulowania przetwarzania niezgodnego z prawem, sprzeciwienia się przetwarzaniu własnych danych w celach handlowych lub reklamowych oraz zażądania zaktualizowanej listy wszystkich osób odpowiedzialnych za ich przetwarzanie pisząc do Ferwood Srl - Customer Experience & CRM - Ufficio Privacy - via Langhe 4/A, 12042 Pollenzo (CN).

Przypomina się, że zainteresowanemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Gwaranta prywatności, jeśli uzna przetwarzanie danych za niezgodne z prawem.