Ferwood

ADNOTACJE PRAWNE

Warunki korzystania ze strony internetowej www.ferwoodgroup.com
1. Postanowienia ogólne

1.1    Na potrzeby niniejszych warunków użytkowania Użytkownik oznacza osobę, która korzysta z usług oferowanych przez serwis www.ferwoodgroup.com, zarówno jeśli ogranicza się do zapoznania się z wprowadzonymi tam informacjami, jak i jeśli korzysta z obszarów zastrzeżonych.

1.2    Korzystanie z serwisu podlega niniejszym warunkom użytkowania, których akceptacja stanowi umowę pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem i jest związane z samym faktem przeglądania stron internetowych.

1.3    Właściciel może opracować dodatkowe zasady i warunki regulujące poszczególne usługi oferowane na stronie internetowej: Użytkownik zobowiązany jest ich przestrzegać, w celu korzystania z odpowiednich towarów i usług.

1.4    Prawem właściwym dla stosunków wynikających z korzystania z usługi jest prawo włoskie, w świetle którego należy również interpretować niniejsze warunki korzystania.

1.5    Mianem Właściciela serwisu określana jest jednoznacznie firma Ferwood Srl Via Langhe 4/A 12042 Pollenzo (CN)

1.6    Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, nawet istotnych, do niniejszych warunków użytkowania w dowolnym czasie, informując o nich Użytkownika poprzez publikację na stronie internetowej. Dostęp po modyfikacji oznacza pełną akceptację przez Użytkownika nowych warunków użytkowania.

1.7     W tekście są wymienione terminy czysto komputerowe, powszechnie uznawane i mające jednoznaczne znaczenie, które, o ile nie zostanie wyraźnie zażądane, są uznawane za znane i rozumiane przez użytkownika witryny i oferowanych mu usług.

2. Wymagania i obowiązki użytkownika.


2.1    Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie, jeśli nie jest prawdziwym i prawowitym posiadaczem danych uwierzytelniających.

3. Dodatkowe obowiązki Użytkownika.

3.1    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej i oferowanych dla niego usług w sposób terminowy i stały zgodnie z prawem, porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami (w tym zwyczajowymi zasadami związanymi z tzw. Netykietą), a także zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.

3.2    W przypadku, gdy Użytkownik uzyska dostęp do swojego zastrzeżonego obszaru w celu uzupełnienia lub zmodyfikowania swoich danych osobowych, zobowiązuje się on do podania prawdziwych i ściśle niezbędnych informacji, w celu korzystania z usług świadczonych przez Fundusz.

3.3    Po aktywacji konta, Użytkownik zobowiązuje się do używania go, a w każdym razie związanego z nim identyfikatora użytkownika i hasła, w sposób zgodny z prawem i prawidłowy, również w świetle konsekwencji prawnych związanych z niniejszym użyciem.

3.4    Użytkownik musi zachować identyfikator użytkownika i hasło związane z jego kontem z należytą dbałością i starannością, a w przypadku kradzieży lub zgubienia jest zobowiązany do niezwłocznego podania ich i zażądania ich dezaktywacji.

3.5    Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Właściciela o utracie lub kradzieży danych uwierzytelniających (identyfikator użytkownika i hasło): w przypadku braku niniejszej komunikacji wszystkie przejawy woli, działania i fakty produkcyjne posiadające skutki prawne, dokonane za pośrednictwem konta Użytkownika, zostaną im bezsprzecznie przypisane.

3.6    Firma Ferwood Srl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezprawne przeglądanie danych osobowych zawartych w zastrzeżonym obszarze przez nieuprawnione osoby trzecie, które dowiedziały się o danych uwierzytelniających Użytkownika z powodu jego zaniedbania.

3.7    Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać w żaden sposób korzystania z usługi innym Użytkownikom.

3.8    Zabrania się Użytkownikowi kopiowania lub konsultowania w inny sposób treści strony internetowej, we wszystkich jej częściach, do celów odmiennych od ściśle osobistych, a w każdym razie do celów komercyjnych, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących wytycznych w dziedzinie prawa autorskiego i/lub prawa przemysłowego.

3.9    Jeżeli użytkownik publikuje treść strony internetowej www.ferwoodgroup.com w sieci społecznościowej za pośrednictwem własnego konta, przyjmuje na siebie wszelką mogącą wynikać z tego odpowiedzialność.

4. Zobowiązania, gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności Właściciela.

4.1    Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi użyteczności online strony internetowej i oferowanych dla niego usług, dbając o ich wdrażanie zgodnie z aktualnym stanem ewolucji narzędzi informatycznych.

4.2    Bez uszczerbku dla postanowień poprzedniego punktu, Właściciel, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre strony Witryny są przydzielone na przestrzeniach internetowych innych podmiotów i przez nie zarządzane, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne przerwy i/lub zawieszenia świadczenia usługi i/lub za inne ograniczenia świadczenia niniejszej usługi we wszystkich jej częściach, wynikające z własnych problemów technicznych i/lub stron trzecich, spowodowanych czynnikami lub okolicznościami, na które nie posiada on wpływu. W przypadku problemów w funkcjonowaniu części strony, użytkownik może zgłosić je na adres privacy@ferwoodgroup.com 

4.3    Właściciel ma prawo do korzystania z alternatywnych i/lub dodatkowych narzędzi do komunikacji i/lub publikacji na stronie, aby usługi oferowane Użytkownikom były użyteczne, również przy użyciu, między innymi, technik łączenia lub dublowania.

4.4    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek korzystanie z niniejszej strony internetowej i oferowanych dla niej usług w sytuacji naruszenia prawa, dobrych obyczajów lub porządku publicznego lub naruszenia postanowień niniejszych warunków użytkowania.

4.5    Właściciel nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej aktualizacji informacji wprowadzonych na stronie.

4.6    Właściciel nie sprawuje żadnej kontroli nad linkami do innych stron internetowych i nad ich treścią, obecnymi na własnych stronach. W przypadku gdy link prowadzi do Strony oferującej dodatkowe usługi za pośrednictwem Właściciela, korzystanie z niej będzie podlegać warunkom korzystania określonym przez usługodawcę.

4.7    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia i/lub straty i/lub awarie i/lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wystąpić na komputerze Użytkownika w wyniku korzystania z usługi świadczonej przez niego, ani za jakiekolwiek zanieczyszczenia systemu w wyniku dostępu, połączenia, pobierania materiałów i programów komputerowych ze strony; związane z tym koszty naprawy/przywrócenia pozostają w gestii użytkownika.

5. Własność intelektualna

5.1     Niniejsza strona internetowa jest chroniona przez obowiązujące we Włoszech przepisy dotyczące prawa autorskiego.

5.2     W stosunku do Użytkownika obowiązuje zakaz kopiowania oraz pozyskiwania w inny sposób, publikowania, rozpowszechniania, przekazywania lub udostępniania w inny sposób, nawet częściowo i/lub po modyfikacjach, tego, co jest publikowane na stronie internetowej, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyraźnie przewidziane na stronie, tak jak na przykład w celu publikacji niektórych treści w sieciach społecznościowych.

6 Postanowienia końcowe

6.1     Właściciel zastrzega sobie jednostronne prawo do zmiany, zawieszenia lub przerwania serwisu internetowego i oferowanych w nim usług, a także do modyfikacji, zawieszenia bądź przerwania działania konta i narzędzi komunikacyjnych z nim połączonych, w stosunku do indywidualnego Użytkownika.

6.2     Właściciel zastrzega sobie również prawo wszczęcia przyszłych inicjatyw biznesowych i reklamowych, w tym odpłatnych, poprzez wykorzystanie na stronie internetowej dowolnego logo i/lub marki stron trzecich, w tym banerów reklamowych i wszelkich innych reklam w celach promocyjnych i marketingowych, bezpośrednio i/lub pośrednio, wszelkich towarów, produktów i usług.

7 Jurysdykcja

7.1     Korzystanie z usług świadczonych przez Właściciela za pośrednictwem strony internetowej nie jest dozwolone w jurysdykcjach, które nie uznają ważności wszystkich postanowień wydanych na podstawie niniejszych warunków użytkowania, w tym między innymi niniejszego ustępu.