Uwagi prawne

INFORMACJE PRAWNE – Warunki użytkowania witryny internetowej www.ferwoodgroup.com

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Dla celów niniejszych warunków użytkowania jako Użytkownika rozumie się osobę korzystającą z usług oferowanych przez witrynę www.ferwoodgroup.com zarówno w celu konsultacji zawartych w niej informacji jak również użycia stref zastrzeżonych.

1.2 Korzystanie z witryny jest regulowane przez niniejsze warunki użytkowania, których akceptacja stanowi porozumienie między Użytkownikiem i Administratorem i polega na nawigacji po stronach internetowych.

1.3 Dla poszczególnych usług oferowanych przez Witrynę mogą być opracowane przez Administratora dodatkowe zasady i warunki : Użytkownik będzie musiał się do nich dostosować w celu skorzystania z odnośnych towarów i usług.

1.4 Prawem właściwym dla stosunków wynikających z korzystania z usługi jest prawo włoskie, zgodnie z którym należy również interpretować niniejsze warunki użytkowania.

1.5 Terminem Administrator usług określa się w sposób jednoznaczny firmę Ferwood Srl Via Langhe 4/A 12042 Pollenzo (CN)

1.6 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie, zmian, również bardzo istotnych, do niniejszych warunków użytkowania, informując o tym Użytkownika poprzez publikację na Stronie. Wejście na stronę po dokonaniu zmian oznacza pełną akceptację nowych warunków użytkowania ze strony Użytkownika.

1.7 W tekście wymieniono czysto informatyczne, powszechnie stosowane terminy o jednoznacznym znaczeniu, które są uważane za znane i zrozumiałe dla użytkowników witryny i oferowanych przez nią usług.

2. Wymagania i obowiązki Użytkownika.

2.1 Użytkownik zobowiązuje do niewchodzenia do stref zastrzeżonych do chwili stania się rzeczywistym i pełnoprawnym właścicielem danych uwierzytelniających.

3. Dodatkowe obowiązki Użytkownika.

3.1 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z witryny internetowej i oferowanych przez nią usług zgodnie z przepisami prawa, porządku publicznego i dobrego zwyczaju (w tym zwyczajowych zasad Netykiety) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków użytkowania.

3.2 W razie dostępu Użytkownika do swojej strefy zastrzeżonej w celu uzupełnienia lub zmiany swoich danych osobowych, jest on zobowiązany do podania informacji prawdziwych i bezwzględnie koniecznych do korzystania z usług świadczonych przez Spółkę.

3.3 Po dokonaniu aktywacji konta, Użytkownik zobowiązuje się do jego legalnego i prawidłowego użytkowania, włącznie z powiązaną z nim nazwą użytkownika i hasłem, mając na uwadze skutki prawne wynikające z tego użytkowania.

3.4 Obowiązkiem Użytkownika jest przechowywanie z należytą starannością nazwy użytkownika i hasła odnoszącego się do konta i, w razie kradzieży lub zgubienia, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia i dezaktywacji konta.

3.5 Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Administratora o zgubieniu lub kradzieży danych uwierzytelniających dostępu (nazwa użytkownika i hasło): w razie braku takiego powiadomienia, wszystkie przejawy woli, akty i zdarzenia powodujące skutki prawne dokonane za pomocą hasła Użytkownika zostaną przypisane Użytkownikowi.

3.6 Spółka Ferwood Srl nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za bezprawną konsultację danych osobowych zawartych w strefie zastrzeżonej przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dane uwierzytelniające Użytkownika w wyniku jego zaniedbania.

3.7 Użytkownik zobowiązuje do niezakłócania, w żaden sposób, korzystania z usługi przez innych Użytkowników.

3.8 Zabrania się Użytkownikowi kopiowania lub pozyskiwania w inny sposób zawartości witryny, w każdej jej części, do użytku innego niż ściśle osobisty, a poza tym do celów handlowych, z zastrzeżeniem przepisów w dziedzinie prawa autorskiego lub prawa przemysłowego.

3.9 W razie publikacji przez Użytkownika w Sieci Społecznościowej za pomocą własnego konta zawartości witryny www.ferwoodgroup.com, Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność jaka może z tego wyniknąć.

4. Obowiązki, gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności Administratora.

4.1 Administrator zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi korzystania online z witryny internetowej i oferowanych usług dbając o ich wdrożenie, zgodnie z bieżącym stanem rozwoju narzędzi informatycznych.

4.2 Z zastrzeżeniem informacji zawartych w poprzednim punkcie, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre strony Witryny są umieszczone w innych przestrzeniach Web i przez nie zarządzanych, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy i/lub zawieszenia usługi i/lub inne ograniczenia dostępności usługi na skutek problemów technicznych własnych i/lub osób trzecich spowodowanych przez czynniki lub okoliczności pozostające poza jego kontrolą. Wszelkie problemy funkcjonowania części witryny można zgłosić pod adresem privacy@ferwoodgroup.com 

4.3 Administrator ma prawo użycia alternatywnych i/lub dodatkowych środków komunikacji i/lub publikacji Witryny w celu udostępnienia usług oferowanych Użytkownikom, również przy wykorzystaniu, w sposób przykładowy i niewyczerpujący, takich technik jak linking lub mirroring.

4.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie niniejszej witryny i oferowanych przez nią usług z naruszeniem prawa, dobrego zwyczaju lub porządku publicznego, tj. w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszych warunków użytkowania.

4.5 Administrator nie udziela żadnej gwarancji w zakresie aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej.

4.6 Administrator nie sprawuje żadnej kontroli nad połączeniami z innymi Witrynami obecnymi na swoich stronach i ich zawartością. Jeśli połączenie odnosi się do Witryny oferującej usługi za pośrednictwem Administratora, jej użycie będzie regulowane przez warunki użytkowania przewidziane przez dostawcę usług.

4.7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i/lub straty i/lub usterki i/lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z użycia procesora elektronicznego Użytkownika do przetwarzania usług ani za ewentualne zanieczyszczenia systemu informatycznego wynikające z dostępu, wzajemnych połączeń, pobierania materiałów i programów komputerowych; odpowiednie koszty naprawy/przywrócenia funkcjonowania są w gestii Użytkownika.

5. Własność intelektualna

5.1 Niniejsza witryna internetowa jest chroniona przez prawo obowiązujące we Włoszech w dziedzinie prawa autorskiego.

5.2 Zabrania się Użytkownikowi kopiowania lub pobierania, publikowania, rozpowszechniania, przekazywania lub innego udostępniania, również częściowego i/lub w następstwie wprowadzania poprawek, zawartości niniejszej witryny web, z wyjątkiem przypadków, w których jest to wyraźnie przewidziane w witrynie, jak na przykład do publikacji niektórych treści w Serwisach Społecznościowych.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Administrator zastrzega sobie jednostronne prawo do wprowadzania zmian, zawieszania lub przerywania pracy witryny internetowej i oferowanych przez nią usług, jak również zmian, zawieszania lub przerywania pracy kont i narzędzi komunikacyjnych pojedynczych Użytkowników, które są do niej przypisane.

6.2 Administrator zastrzega sobie również prawo do wprowadzania przyszłych inicjatyw biznesowych i reklamowych, również za opłatą, za pomocą witryny internetowej z dowolnym logotypem i/lub znakiem towarowym osób trzecich, w tym banerów reklamowych oraz wszelkich innych narzędzi reklamowych do promocji i marketingu, bezpośredniego i/lub pośredniego, każdego wyrobu, produktu i usługi.

7.  Jurysdykcja

7.1 Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora witryny internetowej jest nieuprawnione w jakiejkolwiek jurysdykcji, która nie uznaje ważności wszystkich przepisów zawartych w niniejszych warunkach użytkowania, włącznie z niniejszym punktem.